O Fonde WTEP

Sektorová špecializácia: odpadového hospodárstvo
Regionálna pôsobnosť: celé územie Slovenskej republiky
Forma investícií: nástroj investovania do vlastného imania
Ko-investovanie spoločne s privátnymi investormi v maximálnej miere podielu fondu 70/30

Fond WTEP Fondu CEE Capital Management, O Fonde WTEP, CEE Capital Management

Veríme, že dôležitým faktorom pri úspešne zvolenej investičnej stratégii je kombinácia správne nastaveného investičného nástroja a zaujímavej, perspektívnej technológie s dôrazom na riešenie špecifického problému spojeného s odpadovým hospodárstvom. V neposlednom rade, nevyhnutnou podmienkou pri realizovaní investičnej stratégie je spoluúčasť ďalších privátnych investorov na báze „pari passu“.

CEE Capital Management, a.s. je správcom spolu-investičného Fondu WTEP, s.r.o., na základe Zmluvy o spolu-investičnom fonde, zo dňa 15.02.2019 s majoritným investorom fondu National Development Fund II., a.s. (dcérskou spoločnosťou Slovak Investment Holding, a.s.). Investičnou stratégiou Fondu WTEP je príprava a realizácia projektov v oblasti odpadového hospodárstva a materiálovo energetického zhodnocovania odpadov, pretože vyprodukovaná energia (elektrina, teplo) je obvykle želaným výstupom pri projektoch, ktoré sa týkajú konverzie odpadu na výsledný produkt alebo energiu (z angl. waste to energy and product).

Investičné ciele Fondu WTEP lineárne nasledujú ciele transformácie odpadového hospodárstva:

  • zníženie tvorby nerecyklovateľných odpadov;
  • zníženie podielu skládkovania na spracovaní odpadov;
  • zvyšovanie podielu odseparovaného odpadu;
  • zvyšovanie zhodnotenia odpadu ako suroviny pre ďalšie priemyselné využitie, resp. účinné a efektívne energetické zhodnotenie.