Oprávnené projekty

Oblasti, do ktorých je naša spoločnosť oprávnená investovať:

Pre nie nebezpečné odpady:

 • podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov;
 • výstavba nových zariadení pre prípravu na opätovné použitie odpadov;
 • podpora triedeného zberu zložiek komunálnych odpadov vrátane mechanickej úpravy komunálnych odpadov;
 • výstavba nových zariadení alebo rekonštrukciu existujúcich zariadení na recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane úpravy odpadov ako súčasti technológie recyklácie;
 • výstavba nových zariadení alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu vrátane produkcie bioplynu využívaného na kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie;
 • vvýstavba nových zariadení alebo rekonštrukcia existujúcich zariadení na materiálové zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov na materiáli, ktoré sa dajú použiť ako palivo.
 • výstavba nových zariadení na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov;
 • zvyšovanie environmentálneho vedomia a podpora informovanosti a propagácie triedeného zberu odpadov pri zdroji a
 • v oblasti zhodnocovania odpadov ako súčasť investičných projektov.

Pre nebezpečné odpady:

 • výstavba nových zariadení pre prípravu na opätovné použitie odpadov;
 • výstavba nových zariadení a rekonštrukcia existujúcich zariadení na recykláciu nebezpečných odpadov;
 • zvyšovanie environmentálneho vedomia a informovanosti a propagácie prípravy pre opätovné použitie nebezpečných odpadov a
 • v oblasti recyklácie nebezpečných odpadov ako súčasť investičných projektov.